Stråkanalysen rullar och lyfter!

Stråkanalysen rullar och lyfter!

20 mars, 2013

Under våren 2013 genomför Projekt Fjällvägen en stråkanalys av riksvägarna 83/84. Ramböll Sverige AB har uppdraget att genomföra analysen. Analysen ska ge en utförlig nulägesbeskrivning av stråkets alla funktioner, en översiktlig bristanalys och vilka behov av åtgärder som finns. Vi går igenom hela sträckan, från Tönnebro i söder till Funäsdalsfjällen och norska gränsen i norr. Här ska vi regelbundet berätta om arbetet  med stråkanalysen. I dagarna kommer den första delredovisningen! Det är både en spännande, behovsbekräftande och nödvändig läsning. Stråkanalysen ska tydliggöra Fjällvägens funktion och betydelse för

  • behoven av transporter för att stärka utveckling och samverkan mellan angränsande regioner och län
  • regionala näringslivets transportbehov
  • de lokala transportbehoven för att underlätta arbetspendling, utbildning och regionförstoring
  • besöksnäringens omfattning och utvecklingspotential
  • ett miljöanpassat, långsiktigt hållbart vägstråk
  • ett mer trafiksäkert, tillgängligt och framkomligt vägalternativ
  • ett förbättrat samhällsekonomisk utnyttjande av transportsystemet
  • regionalt utvecklingsarbete kopplat till de regionala utvecklingsstrategierna

Ramböll arbetar med samhällsbyggnad över hela världen. Ramböll Sverige har 1500 medarbetare och är en del av den världsomspännande Ramböllkoncernen. Analysen av Fjällvägenstråket pågår under våren 2013 och en slutrapport lämnas i maj. Uppdraget innefattar tre delredovisningar som ska lämnas under våren.  Den 22 maj ska Rambölls slutrapport presenteras vid projektets styrgruppsmöte i Söderhamn.

Arbetet med uppdraget sker i fem faser. Fas 1 ska ge presentera den övergripande målbilden för Fjällvägen. Den primära utgångspunkten är projektets strategiska mål som kompletteras med relevanta nationella, regionala och lokala mål som ska vara vägledande för genomförande av Stråkanalysen. De är en grund för fas 2 som ska ge en nulägesbild över stråkets funktioner idag. Det innebär att bl a trafikdata med vägstandard, trafikvolymer och planerade åtgärder i länstrafikplanerna redovisas, utpekande av viktiga målpunkter, strategiska besöksmål och bytespunkter, befolkningsmönster och demografi, samt den lokala och regionala arbetsmarknaden. Likaså redovisas pendlingsmönster för både studerande och förvärvsarbetande, kollektivtrafikutbudet för tåg och busstrafik samt godstransporternas omfattning och betydelse. Nulägesbilden ska ligga till grund för en bedömning av stråkets framtida funktion. Delredovisning av fas 1 och 2 lämnas i dagarna till projekt Fjällvägen. Så mycket kan vi säga att den visar en bild av ett stråk i en del av vårt land och våra regioner som fyller många, både avgörande och viktiga funktioner. Funktioner som kräver en bättre infrastruktur, både vad gäller trafiksäkerhet och framkomlighet.Funktioner som med rätt vidtagande av åtgärder kan bidra till ytterligare utveckling och tillväxt. Bilden blir tydligare hur viktigt och nödvändigt det är att vi stärker och lyfter Fjällvägenstråket. Nästa gång pennan tar till ordet i ämnet stråkanalysen ska den ge dig en fylligare berättelse om vad analysen hittills visar.

Stråkanalysens olika faser!

Fas 1.  Övergripande målbild för Fjällvägen

Fas 2.  Nulägesbild och stråkets funktion idag.

Fas 3.  Framtida behov av transporter och stråkets framtida funktion

Fas 4. Översiktlig bristanalys

Fas 5. Övergripande behov av åtgärder och betydelsen för regional utveckling

Lev väl och följ med på resan!

 

Skriv kommentar

Du måste vara inloggad för att kommentera.