HUR?

HUR?

Verksamheten sker i huvudsak genom utveckling av innovativa arbetssätt och kommunikation. Olika verktyg – som planeringsutredningar, marknadsföring, webb och sociala medier – blir viktiga redskap.

Samverkan, dialog och erfarenhetsutbyte för lärande; lokalt – regionalt – internationellt

 • Samråd, identifiera gemensamma frågeställningar och skapa samsyn.
 • Genomförande på det nationella, regionala och lokala planet genom partnerskapets medlemmar och agerande.
 • Fördjupa dialogen och samarbetet med Trafikverket.
 • Studiebesök.
 • Kartläggning och inventering.
 • Stråkanalyser.
 • Samla resurser för att uppnå mål och ambitioner.
 • Initiera och fånga upp projekt och samarbeten.
 • Informations-och spridningsaktiviteter.
 • Bygg ett varumärke – marknadsföring.
 • Uppföljning och utvärdering.
 • Lobbyverksamhet.
 • Opinionsbildning.
 • Storytelling.
 • Involvera.
 • Engagera!

Vad gjordes i projektet Fjällvägen åren 2012 – 2015?

Insatser för att nå målen:

 • Bildade arbetsgrupper som utvecklade nya arbetssätt kring olika grundläggande teman längs vägstråket.
 • Arbetsgrupperna identifierade lokala önskemål och behov samt tog fram en gemensam vision och strategi för Fjällvägens olika områden genom utarbetande av handlingsplaner.
 • Arbetsgrupperna tog initiativ till vidare regionala insatser och samarbeten.
 • Arbetsgrupperna arbetade löpande för att projektets resultat blev till ordinarie intern verksamhet.

Tre arbetsområden

Det fokuserades på tre tematiska arbetsområden:

 1. Näringsliv
 2. Vägåtgärder
 3. Information & Marknadsföring

1). Näringsliv

Slalomåkare

Fotograf: Jocke Lagercrantz, Härjedalsbild

En viktig del i arbetsgruppens arbete blev att få till en samsyn mellan olika branscher och hitta de satsningar som gynnar alla branscher.

Ta fram en handlingsplan kring vad som behövs kring stråket för att underlätta framtida arbetspendling.

 • Dialog med näringslivsorganisationer
 • Samla in synpunkter och önskemål
 • Prioriteringar
 • Initiera framtidsprojekt
 • Arbetspendling:
  • Vad krävs för att underlätta framtida arbetspendling
  • Pendlarparkeringar
  • Kollektivtrafiken
  • Resecentrum och hållplatser

2). Vägåtgärder

Lastbil kör efter vinterväg

Fotograf: Jocke Lagercrantz, Härjedalsbild

 • Kortsiktiga åtgärder
 • Långsiktiga åtgärder
 • Utreda åtgärder – är de möjliga, kostnader?
 • Medfinansiering
 • Skapa samsyn och prioritera
 • Drift- och underhållsåtgärder:
  • Aktuella problem?
  • Anpassat underhåll – exempelvis efter trafiktoppar

 

3). Information & Marknadsföring

Fikastund på sjön, vintertid med skotrar i förgrunden.

Fotograf: Jocke Lagercrantz, Härjedalsbild

 • Ta fram investerings- och prioriteringsunderlag
 • Handlingsplan
 • Skapa opinion som gemensam grupp
 • Skyltning:
  • Enhetlig och tydlig skyltning.
  • Besöksmål, servicefunktioner, rastplatser m.m.
  • Eventuellt nytt vägnummer?
 • Marknadsföring av Fjällvägen
 • Produktplacering

 

”Även ett högt torn börjar vid marken” Japanskt ordspråk