VARFÖR?

VARFÖR?

Tillgänglighet är och har alltid varit väsentlig för människans förutsättningar att utvecklas och finna nya möjligheter. Behoven och förutsättningarna för att resa förändras hela tiden.

Gamla förlegade tankebanor om resemönster och tillgänglighet måste brytas. Vi måste våga tänka nytt och tänka i sammanhang där allt har ett värde. Vi behöver tänka mer samhällsbyggnad istället för vägbyggnad.  Vi kan aldrig skrämma bort människor med dåliga och farliga vägar.

Människor går över vägen.

Fotograf: Lars Lööv

Varför arbetar vi så här?

  • Inlandets behov att kunna stimulera och bidra till regional utveckling och tillväxt.
  • En gemensam strategi behöver utvecklas och som samlar aktörerna kring ett mål och en visionsbild för inlandets utveckling.
  • Vi måste identifiera gemensamma frågeställningar och aktiviteter som är beroende av samarbete mellan privat näringsliv och offentlig sektor.
  • Initiativ till samarbete måste tas av regioner, kommuner och näringslivet.
  • Samtliga verksamhetsområdens och branschers utveckling är beroende av ett antal övergripande insatser som berör alla och som är en förutsättning för att inlandet i sin helhet ska utvecklas positivt.
  • Överlevnad.

Fem tunga argument

Argumenten är många varför vi måste jobba med Fjällvägen. Här följer de fem viktigaste.
En snabb och säker väg är en förutsättning för:

 
1).  Minska antalet olyckor längs vägen. Bättre framkomlighet, trafiksäkerhet och tillgänglighet.
2).  Utvecklingen av besöksnäringen i Hälsingland och Härjedalen. Tre starka turistdestinationer längs vägen som jobbar med turismutveckling året runt och är beroende av snabba och säkra vägförbindelser för sina gäster.
3).  Arbetspendlingen är stor och betydelsefull. Regionförstoring – funktionella och förstorade arbetsmarknader kräver bra infrastruktur och kommunikationer.
4).  Godstransporter –  snabbt – säkert. Otroligt viktigt med en väl fungerande infrastruktur så att näringslivet i området ska kunna utvecklas eller överleva.
5).  Kortaste vägen! Från kust till fjäll. Samhällsekonomiskt- och miljömässigt positiva effekter, idag och i morgon.

 

”Det är en god vana att då och då ifrågasätta saker och ting som man i åratal har tagit för givna.”
Tyskt ordspråk