ORGANISATION

ORGANISATION

Struktur

Organisationen är inte en juridisk person utan ett organiserat samarbete som vi kallar Partnerskap Fjällvägen. Det innebär att de beslut som fattas inom ramen för partnerskapet har karaktären av rekommendationer för respektive deltagare att föra vidare till beslut i sina respektive linjeorganisationer. Partnerskapet har en struktur som ska underlätta samverkan mot gemensamma mål men också ge utrymme för olika sätt att bidra i arbetet.

Berörda kommuner, regioner, näringsliv, destinationer och organisationer längs stråket – Väg 83 och 84 från Tönnebro till norska gränsen i Funäsfjällen – inbjuds att ingå i partnerskapet enligt två olika modeller, fullvärdigt medlemskap och associerat medlemskap.

Verksamhet

Partnerskap Fjällvägen har som övergripande uppgift att verka för utveckling av vägarna 83 och 84 – från Tönnebro vid hälsingekusten till norska gränsen i Funäsfjällen – enligt bland annat framtagna handlingsplaner i Projekt Fjällvägens slutrapport. Arbetet ska präglas av ett transportslagsövergripande synsätt i enlighet med de transportpolitiska målen. Partnerskapets arbete ska utgå från de olika regionernas regionala utvecklingsprogram och strategier. Ett brett samarbete och en konstruktiv dialog eftersträvas.

Huvudfrågan för partnerskapet är att samarbeta och samordna en hållbar regional utveckling längs hela stråket genom ökad säkerhet, framkomlighet och tillgänglighet.

Rådslaget

Partnerskap Fjällvägens högsta organ är det årliga Rådslaget, där samtliga medlemmar i partnerskapet inbjuds att delta, normalt med kommunstyrelsens ordförande och ansvarig tjänsteman samt representanter från berörda regioner, näringsliv och Trafikverket. Ansvaret för sekreterarskap i partnerskapet roterar mellan kommunerna. Rådslaget bestämmer årligen vilken kommun som ska ansvara för sekreterarskapet under nästkommande år. Rådslaget utser också styrgrupp, och ordförande för den, för kommande år.

Styrgrupp

Styrgruppen består av politiska representanter från medverkande aktörer. (antalet regleras av det totala antalet medlemmar) Styrgruppen utses av Rådslaget och där utses även den som ska vara ordförande för styrgruppen. Vid behov kan ytterligare sakkunniga delta på styrgruppsmötena.
Styrgruppen har det löpande övergripande ansvaret för verksamheten. Styrgruppen ska till det årliga rådslaget ta fram förslag till verksamhetsplan som beskriver vilka strategiska frågor som ska drivas tillsammans under kommande år.

Arbetsgrupper

Det bör också finnas en eller flera arbetsgrupperbestående av en tjänsteman från respektive deltagande organisation. Arbetsgrupperna kan förändras under tiden beroende på vilka beslut som tas på rådslaget.

Ekonomi

De medverkande aktörerna, med fullvärdigt medlemskap, ansvarar solidariskt för kostnader som uppstår för möten, seminarier, aktiviteter, mm, utöver det som bestäms ska täckas av medlemsavgiften. Partnerskapet ska i största mån använda befintliga lokaler för möten och seminarium. Kostnader för större insatser och åtgärder (rapporter, utredningar, underlag, etc) får beslutas i särskild ordning efter överenskommelse om finansiering. Det kan i sådana fall bli aktuellt att alla parter i partnerskapet delar på sådana kostnader.

Medlemskap

Samtliga aktörer kan ansöka om fullvärdigt medlemskap men för privata intressenter finns möjligheten att ansöka om associerat medlemskap. Alla som har intresse av partnerskapet och dess gemensamma frågor och som är villiga att arbeta för att uppnå Partnerskap Fjällvägens syfte och mål är välkomna att söka medlemskap. Ett fullvärdigt medlemskap innebär en aktiv medverkan och ansvar för att syfte och mål med partnerskapet uppfylls.

Ett associerat medlemskap har mer formen av stödverksamhet och garanterar insyn i arbetet och delaktighet i dialog och verksamhet. Associerade medlemmar har inte rösträtt i Rådslaget.

Medlemskapets upphörande

Medlemskap upphör då medlem på egen begäran återkallar sitt medlemskap. Återkallande måste göras skriftligen till partnerskapets Rådslag.

Medlemsavgift

Rådslaget fastställer medlemsavgiften vid bildandet enligt nedan angivna förslag.
Medlemsavgiften för kommuner beräknas utifrån befolkningsmängd enligt nedan:

  • 30 000 kr för kommuner med 20 000 – 40 000 invånare
  • 20 000 kr för kommuner med 10 000 – 20 000 invånare
  • 10 000 kr för kommuner med 0 – 10 000 invånare
  • 50 000 kr för regioner
  • 1 000 kr för associerat medlemskap

En årlig avstämning sker av medlemskapen och ekonomin och ej förbrukade medel ackumuleras till kommande år för framtida verksamhet.

Uppföljning och utvärdering

En uppföljning och utvärdering av Partnerskap Fjällvägen ska genomföras efter att samarbetet har varit igång ett år. Organisationsmodellen och verksamhetsplan ska ingå i uppföljningen och utvärderingen.

Partnerskap Fjällvägen 2017

Partnerskap Fjällvägens första år 2017 har Bollnäs kommun ordförandeskapet.

Deltagande kommuner i Partnerskap Fjällvägen är:

Näringslivet deltar genom:

Arbetet sker i dialog med Region Gävleborg, Region Jämtland Härjedalen och Trafikverket.

IMG_3038

”Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn.”
Benjamin Franklin