OM PARTNERSKAPET

OM PARTNERSKAPET

Det finns ett burmesiskt ordspråk som säger ”Om du vill resa snabbt, så res längs den gamla vägen.” Ett gammalt vägstråk sträcker sig från Tönnebro vid hälsingekusten via Bollnäs-Ljusdal-Sveg-Funäsdalen till norska gränsen i Härjedalsfjällen i norr. Det är mer än 40 mil långt och har av kommunerna och besöksnäringen döpts till Fjällvägen. Ledsagad av älven, Ljusnan, färdas du genom blånande berg, världsarv, upplevelser och fjäll. Det här vackra gamla vägstråket – Väg 83 och 84 – behöver dock bli både mer trafiksäkert och framkomligt för att vi ska kunna resa både snabbt, säkert och kvalitativt.

Syftet med partnerskapet är att verka för en hållbar regional utveckling längs hela vägstråket genom ökad tillgänglighet, konkurrenskraft och tillväxt. Huvudfokus ligger på förbättrade förutsättningar för besöksnäringen, arbets- och studiependling, kompetensförsörjning och näringslivets transporter. Fjällvägen har en mängd viktiga funktioner som behöver möta framtiden genom en bättre och utvecklad infrastruktur.

Samhälle, livsnerv, bilar, resa

Fotograf: Lars Lööv

Att färdas är både en resa och ett mål. Så länge vi kan minnas har människor rört sig efter vägar, små och stora, korsat gränser och utforskat. Vi har färdats för vår utkomst eller bara för den starka viljan till ett gott liv. Till fots, med häst, tåg, cykel, bil, buss eller lastbil, vägstråk har genom århundraden trampats upp genom Hälsinglands och Härjedalens landskap. Längs den 40 mil långa Fjällvägen finns ett varierat näringsliv med livskraftiga företag, som är beroende av bra infrastruktur. Vägstråket länkas dessutom samman av en spännande och utvecklingsbar turismnäring med många intressanta resmål. Fjällvägen är också en av de viktigaste tillfartsvägarna till Härjedals- och Jämtlandsfjällen. En tillgängligare och säkrare väg kommer också att ha stor betydelse för lokalsamhället längs med vägen.

Fjällvägen är en livsnerv för människorna längs Ljusnans dalgångar och berg. Rv 83/84 är en pulsåder för både lokal, regional- och fjärrtrafik. Här förekommer stora mängder lokal och regional arbetspendling, omfattande gods och persontrafik samt långväga trafik alstrad av exempelvis fjällturismen mellan Mälardalen, Järvsö, Vemdalen, Funäsdalen och Åre. Vidare finns det en strävan och vilja att koppla sig närmare Gävle och vidare söderut samt norrut mot Norge.

Det finns några ord som är återkommande i allt regionalt och nationellt utvecklingsarbete – det är samverkan – det är infrastruktur – det är innovation – och det är tillgänglighet. Det tidigare samarbetsprojektet Fjällvägen jobbade med detta under åren 2012 – 2015. I detta treåriga utvecklingsarbete kraftsamlade kommunerna Söderhamn, Härjedalen, Ljusdal och Bollnäs samt näringslivet längs vägen. De tre destinationerna Järvsö, Vemdalen och Funäsfjällen gick även in med kontant medfinansiering i projektet. Arbetet skedde i nära dialog med Region Gävleborg, Region Jämtland Härjedalen och Trafikverket Region Mitt. Projekt Fjällvägen var ett innovativt arbete som konsekvent arbetade för ökad samverkan över kommun- och regiongränser för en hållbar och positiv samhällsutveckling.

I Partnerskap Fjällvägen avser vi samarbeta med kommuner, näringsliv, regioner, Trafikverket och organisationer längs stråket. Fjällvägen berör även angränsande kommuner och vi eftersträvar samarbete med liknande infrastruktursamarbeten som Atlantbanan och Bergslagsdiagonalen samt andra projekt och verksamheter som har kopplingar till Fjällvägen.

Vinterväg där bil kommer körande

Fotograf: Lars Lööv

Riksvägarna 83 och 84 fyller en stor funktion ur flera perspektiv. De har en avgörande betydelse för utvecklingen i två regioner, ur gods- och persontrafikperspektiv, arbetsmarknadsperspektiv, kompetensförsörjningsperspektiv, tillgänglighets- och besökarperspektiv. Det är primärt att ha en infrastruktur som fungerar, både för att besökare ska kunna ta sig till våra regioner på ett smidigt och säkert sätt men också för att vi som bor och verkar här ska fortsätta göra det. Att fortsätta utvecklas och attrahera människor att bo kvar men också att flytta hit är en förutsättning för tillväxt.

”It´s always seems impossible until it´s done.”
Nelson Mandela

Samarbetspartners

Samarbetspartners logotyper

Bollnäs kommun Ljusdals kommun Härjedalens kommun Vemdalen Söderhamns kommun Järvsö Funäsfjällen Edsbyn & Alfta Lofsdalen