Riksväg 83 – en regional pulsåder

Riksväg 83 – en regional pulsåder

10 april, 2013

 Riksväg 83, en del av Fjällvägen, är i allra högsta grad en norr-södergående pulsåder och har högst prioritet för Bollnäs kommun. Det förstår man vid en fördjupning av trafikflöden och olycksstatistik efter vägstråket Tönnebro-Kilafors-Bollnäs-Arbrå-Vallsta-Järvsö-Ljusdal. Idag klassas (av Trafikverkets egna trafiksäkerhetsexperter, tidningen ”På väg” 2011-09-26) också den mycket trafikerade och olycksdrabbade vägsträckan mellan Sibo och Vallsta som en av Sveriges farligaste vägsträckor.

Tony Stark, samhällsplanerare på Bollnäs kommun, fördjupar resonemanget kring 83ans funktioner. Funktioner med avgörande betydelse för utvecklingen för människorna som lever och verkar här. Idag och imorgon!

De höga trafikflödena på riksväg 83 visar på en koncentration av människor och företag längs med Ljusnan- och Woxnandalen och att vägen har en viktig nordsydlig funktion för Hälsinglands inland och kopplingen mot Gävle (E4) och Ockelbo/Sandviken (Väg 272) med bland annat högskola, sjukhus, stora internationella företag samt offentliga organisationer. Den öst-västliga kopplingen är också tydlig mot Edsbyn och Söderhamn (RV50) samt Hudiksvall (RV84).

Pendlingsmönster; I Bollnäs kommun svarar den inomkommunala arbetspendlingen för merparten av arbetsresorna enligt följande (Källa SCB år 2011):

9 226 arbetsresor inom kommunen

2 640 utpendling

·2 060 inpendling

De största pendlingsflödena till och från Bollnäs kommun sker i huvudsak mellan Ovanåkers och Söderhamns kommuner på riksväg 50 och länsväg 301. Dock sker arbetspendlingen inom kommunen i mycket stor utsträckning på riksväg 83. Exempelvis arbetspendlar dagligen cirka 1400 personer till och från Arbrå – varav cirka 90 procent använder riksväg 83. Till detta skall också läggas en påtaglig mellankommunal arbetspendling på riksväg 83. I Arbrå och Kilafors finns bland annat viktig industriverksamhet lokaliserad, Bruks, Kilafors industrier m.m. I Arbrå finns också Bollnäs kommuns näst största arbetsgivare lokaliserat, Fortum. Givetvis har också dessa arbetsgivare medarbetare och kompetens från grannkommunerna, som transporterar sig till och från jobbet via riksväg 83.

Turism – en basnäring; Riksväg 83 har även stor betydelse för fjällturismen till och från Jämtlands- och Härjedalsfjällen samt till regionens största turistdestination Järvsö. Värt att nämna är att Härjedalens kommun och turismnäringens företrädare förordar riksväg 83 via Tönnebro-Bollnäs-Ljusdal som huvudstråk för fjälltrafiken. Anledningen till det är främst att detta är den kortaste och miljövänligaste resvägen upp till sina destinationer samt närheten till lättillgänglig service, handel och rastställen som finns utmed vägen. Problemet idag är riksväg 83:s stora brister i trafiksäkerhet och framkomlighet.

Vidare har regeringen pekat ut turismnäringen som den bransch som har störst tillväxtpotential i Sverige. För Destinationerna Järvsö, Vemdalen, Lofsdalen och Funäsdalen har riksväg 83 stor betydelse för deras möjligheter att utveckla sin produkt samt konkurrera och överleva på en växande marknaden.

Näringslivstransporter – tung trafik; Riksväg 83 är också länets mest trafikerade riksväg när det gäller tung trafik. Det är ju också naturligt eftersom Bollnäs och Ljusdals tätorters och kommuners geografiska lägen är gynnsamma för åkerinäringen. Exempelvis är idag över 50 åkeriföretag lokaliserade i Bollnäs kommun. Riksväg 83 är en mycket viktig vägsträcka för dessa företag när bland annat gods ska transporteras ut från Norrlands inland via Gävle hamn. Givetvis påverkar också befolkningskoncentrationen i Ljusnan- och Woxnandalen genom att gods ska transporteras in och ut i Hälsinglands inland. Vidare är riksväg 83 en mycket frekvent använd väg för den tunga trafiken att ta sig till och från Jämtland, Mälardalen, Östergötland och Småland.

Åkerier får också betalt i kg/km, vilket gör att de söker närmaste vägen och betonar riksväg 83:s strategiska läge och viktiga funktion. Med tanke på åkarnas krav på körtider m.m. har också riksväg 83 goda möjligheten till stopp, vila och service efter vägen.

Funktioner och näringar efter riksväg 83; Förutom tätorterna Bollnäs och Ljusdal finns det viktiga funktioner och näringar i kommundelarna längs med vägen, exempelvis:

·I Kilafors, Arbrå och Järvsö finns låg, mellan och högstadieskolor.

I Kilafors, Arbrå och Järvsö finns hälsocentraler.

·I Kilafors och Arbrå finns sport- och simhallar.

·I Järvsö finns Ljusdals kommuns ishall.

·I Kilafors, Arbrå, Vallsta och Järvsö finns bensinstationer.

·I Arbrå och Kilafors finns viktig industriverksamhet lokaliserad, Bruks, Kilafors industrier m.m. Utvecklingen i Arbrå har medfört att flera nya företag inom tillverkningsindustrin har skapats.

·I Arbrå finns Bollnäs kommuns största arbetsgivare lokaliserat, Fortum.

·Järvsö är länets största turistdestination. Järvsö sticker ut med sin unika åretruntsäsong och över 250 000 besök årligen.

Riksväg 83:

Har stor inom- och mellankommunal arbetspendling

·Har mycket studiependling

·Har mycket tung trafik

·Har mycket fritidsresor

·Har mycket sjukvårdstransporter

·Har mycket fjärresor, exempelvis fjällturism

·Bidrar till regionförstoring samt ökad arbets- och studiependling.

För kommunerna i Hälsinglands inland är det en realitet att riksväg 83 har många viktiga funktioner – idag och imorgon. Det är också uppenbart att vägen har – trots höga trafikflöden av privatbilism och näringslivstransporter – stora brister i framkomlighet och trafiksäkerhet. En satsning på denna väg skulle ge stor effekt för varje satsad skattekrona.

 

Skriv kommentar

Du måste vara inloggad för att kommentera.