En bild träder fram!

En bild träder fram!

17 april, 2013

En sammanfattande målbild blir tydligare genom arbetet med stråkanalysen. Med utgångspunkt från de nationella, regionala och lokala målen, har dessa mål identifierats för vårt vägstråk, Fjällvägen, rv 83/84.

  • Att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar trafikförsörjning, för medborgare och näringsliv i hela landet, samt utifrån Trafikverkets nollvision: inga döds- eller allvarliga personskador till följd av trafikolyckor.
  • Besöksnäringens betydelse i regionerna ska tas tillvara. Både inhemsk som utländsk turism. Turism och besöksnäring skapar arbetstillfällen och ökar sysselsättningen. Fjällvägens funktion, som vital nod, innebär en länk mellan flera arbetsmarknadsregioner, vilka kan dra fördel av varandra och på så sätt skapa en gemensam ekonomisk motor, för samtliga regioner.
  • Fjällvägen är ett starkt stråk, vilket innebär att satsningar på ett väl utbyggt, tillgängligt och tur-tätt kollektivtrafik- och kommunikationssystem bidrar till ökad funktionell arbetsmarknad.
  • Förbättrade kommunikationer överbygger de långa avstånden. Satsning på infrastruktur är något som samtliga kommuner lyfter fram i sina strategiska mål. För kommunerna längs Fjällvägen kan riksväg 83/84 framtida standard bli helt avgörande för kommunens överlevnad.

Med den bilden för ögonen är det både nödvändigt och självklart att betona att en väl fungerande infrastruktur är nödvändig för en fortsatt positiv utveckling av turismen och för näringslivet i sin helhet. Satsningar på en framkomlig och trafiksäker infrastruktur och framför allt var vägåtgärder bäst behöver sättas in är ett av de viktigaste prioriteringsmålen för projektaktörerna. Fram träder en bild som blir tydligare och tydligare för varje ord vi skriver och för varje gång vi berättar historien om Fjällvägen.

Skriv kommentar

Du måste vara inloggad för att kommentera.