Debattartikel ang transportsystemet o infrastrukturens kondition

Debattartikel ang transportsystemet o infrastrukturens kondition

18 mars, 2015

Branschföreträdare för åkeri-och påbyggnadsbranschen har tillsammans med Fjällvägen författat en debattartikel. En debattartikel där vi tar upp brister i transportsystemet och infrastrukturens kondition längs Fjällvägenstråket.

”Åkerinäringen är tillsammans med påbyggnadsbranschen tydlig. Bättre framkomlighet och förkortade restider är en förutsättning för utveckling av näringsliv och kommuner och därmed tillväxt. Vi lyfter fram ett antal intressanta synpunkter på förbättringsförslag, för att uppnå ett bättre vägnät i nedre Norrlands inland, framförallt en framkomligare riksväg 83/84. Övergripande eftersträvas en väg som inte bara underlättar för tung trafik, utan för alla trafikslag. Ett transportsystem som gynnar den lokala utvecklingen är livsviktig även för åkerinäringen, eftersom den är beroende av ett stabilt och helst växande kundunderlag.

Fjällvägen, rv 83/84, har ett syfte ut ett samhällsperspektiv och med rätt insatser stärks utvecklingen. Investeringar i infrastrukturen stimulerar skogsnäringen, industrin, de kulturella och kreativa näringarna och besöksnäringen och ger nya arbetsmöjligheter. En säkrare väg med kortare restider är en förutsättning för utveckling av näringslivet. Ett näringsliv som har en tydlig relation med omvärlden, ett stort flöde av transporter och därmed stor betydelse för tillväxten regionalt och nationellt. På våra vägar finns resurser, i form av chaufförer, teknikutvecklare, resenärer, företagare, pendlare m fl, som kan bidra med kunskap om hur investeringar får störst effekt. Bra samverkan och investeringar i vägnätet i Norrlands inland krävs för att kunna ta vara på Sveriges resurser och på så sätt bidra till bra ekonomi, bra styrning och en bra utveckling. Transportsystemet och behoven behöver vi möta mer proaktivt. En strategi för hur de ekonomiska styrmedlen används behöver utvecklas och vi måste samverka kring detta. Satsningar på ett funktionellt och betydelsefullt stråk som Fjällvägen ger effekter. Effekter på både ekonomisk och sysselsättningsmässig tillväxt. Det kommer alla att vinna på. Vi ska kroka arm, inte benkroka.”

Artikeln i sin helhet kan du läsa här.Debattartikel transportsystemet

Fjällvägens mångfunktionalitet, foto Lars Lööv

 

Kommentarsfält stängd.