Utvecklingsarbetet med Fjällvägen ska leva vidare

Utvecklingsarbetet med Fjällvägen ska leva vidare

10 september, 2015

 

PRESSMEDDELANDE

Det treåriga utvecklings- och samverkansprojektet Fjällvägen är officiellt avslutat. Arbetet för att förbättra och utveckla väg 83/84, från Tönnebro till norska gränsen i Funäsfjällen, går nu in en ny fas där projektaktörerna ska hitta formen för en långsiktig organisation inom ordinarie linjeorganisationer.

Ett partnerskap i någon form ska bildas och samarbetet med en gemensam utvecklingsvision ska leva vidare. Fram till en sådan organisation kan sjösättas, förhoppningsvis våren 2016, arbetar befintliga aktörer, samtliga kommuner och destinationsbolag, med en reducerad budget för att verkställa detta samt fortsätta kommunicera den kunskap som producerats och information kring Fjällvägenstråket. Samhällsbyggnadskontoret, Bollnäs kommun är fortsatt huvudansvarig.

-Tre givande projektår har visat att vi längs Fjällvägenstråket har mycket gemensamt. Vi har byggt upp ett samarbete för framtiden som vi ska använda oss av. Det är enda sättet att nå fram till beslutsfattare på exempelvis departement och Trafikverket, konstaterar Tony Stark, samhällsplanerare på Bollnäs kommun.

Vi hade hoppats på ytterligare ett projektår, genom en ansökan till regionförbunden, för säkerställande av en framtid med kvalitet och långsiktighet. Dessvärre avslog Region Gävleborg och Region Jämtland Härjedalen ansökan och därför går arbetet nu in i ett skarpt läge med att forma en organisation för framtiden. Resultat och effekter av projektet tar vi med oss liksom de handlingsplaner som utarbetats av projektaktörerna och finns med i den slutrapport Projekt Fjällvägen utmynnade i.

Projektet har resulterat i mycket positivt förutom själva uppbyggnaden av samarbetet och framtagandet av handlingsplaner. Vägarna 83/84 har fått högre prioritet i respektive länsplan. I Jämtland Härjedalen omfördelades medel till väg 84 för att göra den säkrare, mer framkomlig och ta höjd för 100-standard på valda delar. Likaså har väg 83 i Gävleborg fått en högre prioritet och investeringar görs för högre säkerhet och framkomlighet. Ett nationellt intresse, från organisationer och myndigheter, har visats för projektet. Samarbetet har tagit fram en stor mängd kunskap som har kommunicerats genom olika kanaler som informationsskyltar, informations-och marknadsföringsmaterial, sociala medier, skrivelser etc. En stråkanalys och en slutrapport med handlingsplaner och gemensam utvecklingsvision för framtiden har producerats. Flera nätverk och kontaktytor för näringslivet och kommunerna har synliggjorts. De är några exempel på framgångar samarbetet har resulterat i.

-Den kunskap och dialog vi har mellan aktörerna, kommuner och näringsliv, är oerhört värdefull och kraftfull, menar Tony Stark.

Det är ett långsiktigt samarbete som Projekt Fjällvägen har lagt grunden till. Ett utvecklingsarbete som kräver tid, engagemang och en hel del tålamod. Den grunden bygger aktörerna nu vidare på.

Bollnäs 2015-09-10

Projekt Fjällvägen, Samhällsbyggnadskontoret, Bollnäs kommun

Vibeke Sjögren Ottosson

Projektledare Fjällvägen

Bakgrundsfakta: Fjällvägen är ett treårigt samarbetsprojekt mellan Bollnäs, Ljusdals, Härjedalens och Söderhamns kommuner samt destinationsbolagen i Järvsö, Vemdalen och Funäsfjällen. Fjällvägen är ett väl förankrat och regionövergripande projekt där Region Gävleborg och Region Jämtland går in med regionala utvecklingspengar. Projektet har också god förankring hos näringslivet och har tagits fram i samråd med representanter från besöksnäringen i de två deltagande länen. Fjällvägen omfattar vägstråket rv 83/84 från Tönnebro till norska gränsen i Funäsfjällen. Arbetet sker i dialog med Trafikverket.

Projektets syfte är att stärka regionens tillväxt och konkurrenskraft genom en förbättrad infrastruktur. Detta ska uppnås genom en innovativ samverkan mellan näringslivet och det offentliga för att gemensamt identifiera lokala önskemål och hitta lösningar till en framtida utveckling av Fjällvägen.

 

Kommentarsfält stängd.