Skärpta miljömål kräver prioriteringar för att minska växthusgasutsläppen

Skärpta miljömål kräver prioriteringar för att minska växthusgasutsläppen

27 mars, 2014

I Gävleborgs- och Jämtlands län finns ett vägstråk som i folkmun oftast gått under namnet Fjällvägen. Ett 40 mil mångfunktionellt stråk och det stråk som människorna i bland annat Mälardalen använder sig av då de besöker turistanläggningarna i Järvsö, Härjedalen och Jämtland. Inlandsstråket som det också brukar kallas utgörs av RV 83 BollnäsLjusdal och RV 84 Ljusdal – Fjällnäs, norska gränsen. Detta har alltid varit det kortaste och snabbaste vägavsnittet och det används av många tusen bilister varje dag genom så kallad transittrafik. Fjällvägen är också, sedan 2012, ett samarbetsprojekt mellan kommuner och näringslivet längs stråket.

Så här börjar ett Pressmeddelande angående klimatmålen från Projekt Fjällvägen. Pressmeddelandet skrevs med anledning av den skrivelse rörande klimatmålen, projektet, med destinationsbolagen i Järvsö, Vemdalen och Funäsfjällen som avsändare, riktade till miljöminister Lena Ek, it-och energiminister Anna.Karin Hatt, näringsminister Annie Lööf, infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd och finansminister Anders Borg samt berörda riksdagsledamöter och Naturvårdsverket. Skrivelsen tar fasta på att prioriteringar krävs längs Fjällvägen med tanke på att det är den kortaste vägen jämfört med andra idag förordade alternativ längs kusten och vilka miljökonsekvenser detta medför. Skrivelsen vill fästa uppmärksamheten på följande;

Bristfälligt underhåll och frånvaron av strategiska investeringar i ett vägavsnitt, som under 50 år varit väl fungerande, har lett till allt sämre vägar i inlandet. Samtidigt har det satsats stora resurser på alternativa vägar vilket lett fram till att trafiken i allt högre utsträckning väljer längre alternativ. Projekt Fjällvägen med destinationerna Järvsö, Vemdalen och Funäsfjällen redogör nu i en skrivelse, till berörda ministrar och riksdagsledamöter från Jämtlands och Gävleborgs län samt Naturvårdsverket, för de iakttagelser projektet har gjort kring utsläppsökningar och miljökonsekvenser.

 -Vi vill fästa uppmärksamheten på möjligheterna att nu fatta avgörande beslut som får stor påverkan på framtida utsläpp av växthusgaser till förmån för miljön och alla dem som bor och verkar utmed Fjällvägenstråket. 

Den 16 december 2013 lämnades material rörande Länsplaner för regional transportinfrastruktur 2014 – 2025 in till regeringen från de 21 länen. De innehåller förslag på hur medlen ska användas i respektive län. Regeringen har nu att fastställa de ekonomiska ramarna vilket kommer att ske under våren 2014. Med anledning av detta vill vi, inom Projekt Fjällvägen, RV 83/84, lyfta och tydliggöra att i de nu föreslagna prioriteringarna finns avsaknad av viktiga åtgärder, vilket kommer leda till stora och onödiga utsläppsökningar av växthusgaser.

I en debattartikel kunde vi nyligen läsa att: Alliansregeringen välkomnar EU-kommissionens förslag till klimat- och energipaket, men anser att ambitionsnivån behöver höjas. Vi vill att EU ska enas om ett klimatmål där utsläppen ska minska med sammantaget 50 procent till år 2030.

-Fjällvägen är kortare och genererar mindre utsläpp av växthusgaser, konstaterar projektet. CO2 utsläppen ökar i takt med ökad väglängd och då väcks ju frågan varför inlandsvägarna inte prioriteras då de i detta sammanhang genererar färre körda kilometrar och mindre CO2 utsläpp.

Projekt Fjällvägen arbetar med att belysa dessa frågor och har genom utredningar synliggjort vilka effekterna blir på restider, konkurrenskraft och miljö.

– Bl a genom den stråkanalys vi tagit fram och som tydliggör Fjällvägens funktion och betydelse för ett miljöanpassat, långsiktigt hållbart vägstråk.  Investeringar på befintlig infrastruktur bidrar till mindre trafikarbeten och mindre utsläpp. Det vi har kommit fram till vill vi lyfta fram och peka på argumenten för att en högre prioritering av inlandsstråket är viktig och nödvändig.

 Koldioxidutsläpp och miljökonsekvenser från transporter kommer inte att öka i samma omfattning som vid ett längre färdvägsval längs kusten. En prioritering av Fjällvägenstråket är därför av yttersta vikt för såväl inlandets utveckling som för miljön.

Karta illustrerad Fjällvägen

Här färdas du längs Fjällvägen

Skriv kommentar

Du måste vara inloggad för att kommentera.