Fjällvägen riggar för framtiden

Fjällvägen riggar för framtiden

14 april, 2014

Fjällvägen riggar för framtiden

Vibeke Sjögren Ottosson  2014-04-14

Telefon 0278 – 252 26 / 070- 190 96 39

E-post vibeke.sjogren.ottosson@bollnas.se

  PRESSMEDDELANDE

  Trafikverket inleder en åtgärdsvalsstudie för att korta och säkra restiderna på delar av Fjällvägen. Projekt Fjällvägen vill också söka samverkan och vidga arbetet mot Norge, som idag sträcker sig från kust till fjäll i Sverige, till kust till kust mellan två länder är en möjlig
utveckling. Det är två av de konkreta budskap och idéer som samverkansarbetet för
riksvägarna 83/84, Fjällvägen, genererar. Fjällvägens styr- och arbetsgrupper,
där Trafikverket är adjungerad, träffades nyligen två dagar i Tänndalen för att lägga upp framtidsplaner och diskutera effekter av hittills genomfört samverkansarbete i projektet. Att arbetet måste fortsätta är projektaktörerna överens om.

Verksamheten sker i huvudsak genom samverkan, dialog och
erfarenhetsutbyte för lärande, både på ett lokalt, regionalt, nationellt och
internationellt plan. Det övergripande målet med verksamheten är att regional
och interregional samverkan sker mellan näringslivet och det offentliga för att
skapa en ökad utveckling, konkurrenskraft och sysselsättning längs Fjällvägen. Projektet arbetar med att knyta ihop och utveckla arbetsgrupper och nya arbetssätt kring tre tematiska arbetsområden; näringsliv, vägåtgärder samt information och marknadsföring.

Utifrån vad som har framkommit i projektet sedan starten 2012 är en fortsättning av största vikt
anser styrgruppen. Den kunskap som byggs upp måste fortsätta produceras och
kommuniceras. En fortsättning på projektet i nuvarande eller liknande form, i
åtminstone ett år, från det att den nuvarande projektperioden löper ut per
sista december 2014, är nödvändig för att säkra implementering i verksamheterna
och långsiktighet. Samtidigt riggar projektet för utvecklingsarbeten och
spinoff-och interregprojekt som samverkan med Norge, laddningsstationer för elbilar då den närmaste vägen från kust till fjäll måste få betydelse i framtiden, mobiltäckning för hela resan och destinationsutveckling.

Projektledare Vibeke Sjögren får i uppdrag att ta fram förslag på framtida organisation och form.
Ett av de viktigaste verksamhetsmålen är att bilda långsiktigt hållbara arbetsgrupper kring utveckling längs Fjällvägen samt att förbereda för framtida genomförandeprojekt. Trafikverket tar med sig förslaget om att inleda en åtgärdsvalsstudie längs stråket enligt den nya planprocessen. Åtgärdsvalsstudier är en del i den nya planeringsprocessen för transportlösningar. Avsikten är att göra
strukturerade val i planeringens tidiga skeden, utifrån brister eller behov i transportsystemet.

Några av de direkta och indirekta effekter av samverkansrbetet hittills har medfört är bl a att Regionförbundet i Jämtlands län utifrån samverkansarbetet och den fördjupade dialog och kunskap arbetet medför har ett större fokus på Fjällvägenområdet och vissa specifika satsningar vilket länsplanearbetet visat där nu ett åtgärdspaket ligger inlagt från Funäsdalen till länsgränsen. Arbetet skapar överhuvudtaget bra relationer mellan Jämtland/Härjedalen och Hälsingland. Vidare har trafikslagsövergripande kopplingar synliggjorts, kombinationen järnväg-väg, flyg-tåg-bil el väg-tåg-buss. Skapar en bra relation tillsammans med Atlantbaneprojektet. Åtgärdspaket på riksvägarna
83 och 84 i LTP Gävleborg 2014-2020 för Tönnebro-Ljusdal/Färila, med specificerade ombyggnadsträckor, ligger nu främst i Länsplanen Gävleborg Vägplaner.

Vad händer nu? Arbetet fokuserar på åtgärder som syftar till bättre framkomlighet, sökerhet och tillgänglighet.

 Prioriterade verksamheter våren 2014: skyltning, siktröjning, översyn rastplatser, att fortsätta bygga upp varumärket, underlag till app Fjällvägen samt gästundersökningar via destinationerna samt

 • Planerar för inbjudningar till reseevent efter vägen för målgrupperna
       kommunla, regionala och nationella politiker, tjänstemän och näringslivet.
       Delta i lokala, regionala och nationella konferenser både som deltagare
       och föreläsare, delta aktivt i landsbygdsriksdagen i maj.
 • Arbetsgrupp Näringsliv fokuserar på att fortsätta ta in idéer från
       olika branscher och koordinera dessa och skapa samsyn. Kontinuerliga
       näringslivsmöten mellan deltagande kommuner.
 • Arbetsgruppen för vägåtgärder har fokus på åtgärder som rör
       siktröjning och förbättrade rastplaser. Underlag till var behoven och
       möjligheterna är störst har tagits fram och projektet kommer att titta på
       dessa tillsammans med Skogstyrelsen och Trafikverket i slutet av april.
 • Arbetsgrupp information och marknadsföring har fokuserat på innovativ
       teknik kring framtida marknadsföring och skyltning/information. Planer: En
       Fjällvägenapp som lyfter fram allt, dvs turistinformation positionerad
       gps, serviceinformation, information från TrV och val av kategorier, som
       finns längs stråket samt gästundersökningar.

Vibeke
Sjögren Ottosson

Projektledare

www.fjellvagen.se
/
www.facebook.com/fjellvagen

twitter @Fjellvagen /instagram @fjallvagen

Fotnot

Stråkanalys

Förra året tog projektet, med hjälp av Ramböll Sverige AB, fram en gedigen stråkanalys. Den samlade bedömningen i analysen är att de sedan tidigare inplanerade åtgärderna längs stråket ger ökad trafiksäkerhet och förbättrad framkomlighet. Till viss del kan transportkostnader och miljöbelastning reduceras. Åtgärderna är efterfrågade och bidrar till en tydligare stråkprofilering. Dock är uppfattningen att de planerade åtgärderna inte åstadkommer tillräcklig förändring för att ge bestående effekter och påverkan på pendling såväl som tillväxt. De kompletterande åtgärder, som presenteras i analysen, visar att det finns stora potentialer till att åstadkomma faktiska förändringar både på trafiksäkerhet såväl som framkomlighet/tillgänglighet.

Projekt Fjällvägen

Riksvägarna 83/84 går genom Hälsinglands och Härjedalens kultur- och naturlandskap. Från kust till fjäll. Vägstråket har av kommunerna och besöksnäringen döpts till Fjällvägen. Fjällvägen är också ett treårigt samarbetsprojekt mellan Söderhamns, Bollnäs, Ljusdals och Härjedalens kommuner, destinationsbolagen Järvsö, Vemdalen och Funäsfjällen samt Regionförbundet i Jämtland och Region Gävleborg. Ett samarbete för bättre och utvecklad infrastruktur och innovativ samverkan. Den kortaste vägen från kust till fjäll ska gemensamt identifiera lokala önskemål och hitta lösningar till en framtida utveckling av Fjällvägen.

Projekt FjällvägenRiksvägarna 83/84 går genom Hälsinglands och Härjedalens kultur-och naturlandskap. Från kust till fjäll! Vägstråket har av kommunerna och besöksnäringen döpts till Fjällvägen. Fjällvägen är också ett samarbetsprojekt mellan Söderhamns, Bollnäs, Ljusdals och Härjedalens kommuner, destinationsbolagen Järvsö, Vemdalen och Funäsfjällen samt Regionförbundet Jämtland och Region Gävleborg. Fjällvägen, ett samverkansprojekt för bättre och utvecklad infrastruktur och innovativ samverkan. Den kortaste vägen från kust till fjäll är både en resa och ett mål.

Fjällvägen

har en mängd funktioner som behöver möta framtiden med ökad tillgänglighet, samverkan och tillväxt genom en bättre och utvecklad infrastruktur.

Skriv kommentar

Du måste vara inloggad för att kommentera.